BILLEDKUNST OG VISUEL KULTUR

Introduktion

Billeder, visualitet og medier

På bachelortilvalget i Billedkunst og Visuel Kultur kommer du til at beskæftige dig med billeder i mange forskellige former: Kunstens billeder, kroppens billeder, modernitetens billeder, massemediernes og populærkulturens billeder.

Billedkunst og Visuel Kultur giver dig en række grundlæggende værktøjer til at analysere og forstå den visuelle kommunikation og de visuelle medier, der spiller en stadig større rolle i det senmoderne videnssamfund. Du arbejder med de visualiserende kunstarter, design, byrum, reklamer, fotografier, film- og mediebilleder.

Du fortolker rummets, historiens, identitetens og seksualitetens billeder – både i deres aktuelle udtryk og deres dybere historiske baggrund. Du behersker blikkets, visualitetens og de visuelle ideers historie. Du forstår, hvorfor billeder skaber mennesker, køn, ideologi, magt, krig, politik, religion, viden, kommunikation.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Ingen

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Kunsthistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen for Billedkunst og Visuel Kultur kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold:

Du kan læse om studiets tre søjler: den visuelle kulturs analyse, teori, historie. Desuden kan du se, hvad der forventes af dig som studerende, og læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Billedkunst og Visuel Kultur

Undervisningsformen på Billedkunst og Visuel Kultur er præget af et uformelt, men seriøst læringsmiljø, hvor du bliver taget alvorligt som studerende. Ud over holdundervisning og forelæsninger skal du deltage aktivt i seminarer, diskussioner, mundtlige oplæg, kollektiv respons, kritik, og gruppeøvelser, hvor du selv skal agere visuelt, producere og kommunikere med billeder. På virksomhedsbesøg og ekskursioner opøver du dine kompetencer inden for visuel iagttagelse, analyse og kommunikation. Også udlandsekskursioner til storbyer eller visuelle hotspots kan indgå i undervisningen.

Det sociale studieliv på Billedkunst og Visuel Kultur

Tilvalget i Billedkunst og Visuel Kultur er tilknyttet Kunsthistorie, hvis campus ligger i smukke og stemningsfulde rammer på den gamle Kaserne på Langelandsgade. Her kommer du til at læse sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Litteraturhistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om en række sociale og kulturelle arrangementer, hvilket skaber et unikt studiemiljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger og faglige eller fornøjelige tiltag, bl.a.:

  • Foredragsforeningen Mobil
  • Kasernebladet Visir
  • Kunsttidsskriftet Passepartout – redigeret af studerende og undervisere.
  • Fællesæstetisk Fredagsbar – hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende.
  • Festivitas arrangeret af Fæstetik – eller Fællesæstetisk Festudvalg.

 

 

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur afhænger blandt andet af dit centrale fag og hvilken kandidatuddannelse du eventuelt tager, samt om du vælger et kandidattilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur.

På tilvalget i Billedkunst og Visuel Kultur får du værktøjer til at bidrage produktivt, kritisk og formidlende inden for de mange områder, hvor forskellige slags billeder og visuelle medier spiller en stadig mere afgørende rolle. Det gælder eksempelvis kommunikation, markedsføring, reklame, branding, journalistik, underholdning, eventmageri, iscenesættelse, kulturbegivenheder, kuratering, formidling og undervisning.

Desuden kan tilvalget give dig redskaberne til en visuel bearbejdning eller formidling af dit centrale fag i en række forskellige sammenhænge, hvor tal, økonomi, værdier, holdninger, fortællinger, følelser, spænding, oplevelse, autenticitet eller andre egenskaber kan anskueliggøres ved hjælp af billeder.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du vælger at tage et kandidattilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur på din kandidatuddannelse og har et grundfag inden for gymnasieskolens fagrække, kan du undervise på gymnasiet, eksempelvis i billedkunst.

Kandidat i Kunsthistorie
Med et tilvalg i Billedkunst og Visuel Kultur har du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Kunsthistorie. Færdiguddannede kunsthistorikere ansættes som eksempelvis kommunikationsmedarbejdere, gymnasielærere, højskoleundervisere, administratorer eller vidensarbejdere. Mange får også job i kunstverdenen som eksempelvis projektledere, formidlere, kuratorer eller museumsinspektører.